ระบบการขอรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัยและแบบ และ ข้อความของกรมธรรม์ประกันวินาศภัย
(Internet Service for System for Electronic Rate and Form Filing : I-SERFF-II)

เข้าสู่ระบบ SERFF II

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.0-2515-3999 โทรสาร.0-2515-3970


Office of Insurance Commission 22/79 Ratchadaphisek
Rd., Jankasame, Jatujak, Bangkok 10900
Tel.0-2515-3999 Fax.0-2515-3970
E-mail : it@oic.or.th
พบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ Service Desk
โทร.(66)2515-3995-9 ต่อ 7625, 7627, 7716
Best viewed with IE9 or higher and Chrome 35.x at 1024 x 768 screen resolution.