เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงานกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการอินเทอร์เน็ตเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน คปภ. ตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

1. บริการทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน คปภ. เป็นการให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่เป็นบริษัทประกันภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นการให้บริการจากสำนักงาน คปภ. รวมถึงการให้บริการอื่นๆ ที่สำนักงาน คปภ. จะจัดให้มีขึ้นต่อไปในอนาคต

2. การกระทำใดๆ ที่กระทำการผ่านการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน คปภ. หรือการนำข้อมูลใดๆ ที่ได้จากการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน คปภ. โดยใช้รหัสประจำตัว (User ID) และ รหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นโดยผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใด ผู้ใช้บริการตกลงถือว่าเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง ซึ่งผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง เว้นแต่ได้แจ้งอายัดรหัสประจำตัวไว้ล่วงหน้า

3. ผู้ใช้บริการตกลงว่าสำนักงาน คปภ. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอกจากการเข้าใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน คปภ. ไม่ว่าโดยเหตุประการใด

4. ในกรณีจำเป็น สำนักงาน คปภ. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อกำนดในการใช้บริการ และ/หรือยกเลิกการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน คปภ. ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

5. ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับการเข้าใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน คปภ. ตามที่ได้กำหนดในเอกสารนี้รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่จะจัดให้มีขึ้นในภายหน้า และการปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน คปภ.

6. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานบริการทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน คปภ. นี้ ให้ใช้บังคับและตีความกฏหมายไทย และอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทยในการพิจารณาข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน คปภ. นี้